Sociaal & Pedagogisch Werk

Door de invoering van de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) worden er andere eisen gesteld aan pedagogisch medewerkers.
Er is afgesproken dat op elk kinderdagverblijf en elke peuterspeelzaal altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig en erkend Kinder-EHBO-certificaat. Daarnaast is er extra scholing nodig als je wilt werken op een babygroep of op een verticale groep waar ook baby’s worden opgevangen. Ook moeten pedagogisch medewerkers per 1 januari 2023 beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren).

Bij Albeda kan je je als gediplomeerd pedagogisch medewerker kinderopvang eenvoudig en in korte tijd bijscholen via de cursussen ‘EHBO bij kinderen’, ‘Werken met baby’s en ‘Nederlands in de kinderopvang van 2F naar 3F’. Na afloop ontvang je een certificaat en voldoe je aan de eisen die de Wet IKK stelt.