Recht en ethiek en de Wet zorg en dwang

In de training 'Recht en ethiek en de Wet zorg en dwang' van Albeda zorgcontract, gaat de deelnemer actief aan het werk met de bestaande en toekomstige regelgeving in de zorg. De eigen dagelijkse praktijk staat centraal. Met de wettelijke kaders in het achterhoofd worden dilemma’s besproken. Met behulp van actieve werkvormen (Beeldtafel sessie) geeft de deelnemer invulling aan zijn eigen professionele identiteit. In een simulatie wordt een dilemma volgens een stappenplan besproken.

Inhoud

Inhoud

Mag de deur op slot of niet? Is de rolstoel op de rem zetten een vrijheid beperkende maatregel of niet? Met dit soort vragen worstelt de werknemer in de ouderenzorg. In januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang in werking met een overgangsregeling van één jaar. Vrijwillige zorg is vanaf dat moment uitgangspunt.

Hoe te handelen als vrijwillige zorg niet lukt? Als alle alternatieven geprobeerd zijn?  Hoe maak je dan gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende middelen? Goede zorg en de regels (lijken nogal eens te) botsen in de dagelijkse praktijk.  En wat zijn eigenlijk de regels en wat is goede zorg? 

De beroepspraktijk is uitgangspunt voor de inhoud van de training. Met behulp van actieve werkvormen krijgt de deelnemer inzicht in eigen handelen en ,kan dat op basis van verkregen kennis zo nodig bijstellen. 

Afsluiting van de training is het actief deelnemen aan een moreel beraad over een casus die ingebracht is door de deelnemer.

Doel

Doel

  • De deelnemer kan tot een zorgvuldige besluitvorming komen ten aanzien van onvrijwillige zorg bij mensen met bijvoorbeeld dementie. Hierbij gebruikmakend van huidige en toekomstige wetgeving.
  • De deelnemer kan vertellen wat hij zelf verstaat onder de begrippen ethiek , waarden en normen.
  • De deelnemer kan ethisch reflecteren op het eigen professionele handelen.
  • De deelnemer kan invulling geven aan zijn eigen professionele identiteit.
  • De deelnemer neemt actief deel aan een moreel beraad in een oefensituatie.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training is geschikt voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Praktische info

Praktische info

Deze informatie is slechts een algemene uitwerking van een training ter ondersteuning bij de implementatie van de Wet zorg en dwang en de daarbij behorende mogelijke dilemma’s.

We maken de training (omvang ongeveer 2 – 5 dagdelen) graag op maat door aan te sluiten bij al bestaand beleid en regelgeving in uw instelling.

Lesdata

Lesdata

De lesdata van de training worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland.

Op aanvraag kan de training in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

Een bewijs van deelname wordt uitgereikt als de gehele training is gevolgd.

Aanmelden

Duur
2 tot 5 dagdelen
Kosten
Volgens offerte
Startmoment(en)
oktober 2020, november 2020